logo

Raporty oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko

blotaObowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dotyczy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w tym poszczególnych inwestycji oraz planów zagospodarowania przestrzennego na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim lub krajowym. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadza organ właściwy do wydania tej decyzji.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Proces odbywa się dwuetapowo: poprzez przygotowanie tzw. karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) oraz przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). KIP to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, którego zakres określa art. 3 ust. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami). Dobrze opracowana Karta Informacyjna Przedsięwzięcia może zabezpieczyć przed dalszymi kosztami i przewlekłością procesu inwestycyjnego, jeśli odpowiednio rzetelnie przedstawia uwarunkowania środowiskowe.

Raporty i prognozy

W procedurze OOŚ kluczową rolę pełni raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, na bazie którego uzyskuje się wymagane opinie i uzgodnienia. W trakcie procedury zapewnia się udział społeczeństwa w postępowaniu. Specjalizujemy się w realizacji:

  • raportów oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000,
  • uwarunkowań przyrodniczych do innych raportów oddziaływania przedsięwzięć,
  • prognoz oddziaływania polityk, strategii i planów, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000.

Przepisy prawne

Podstawą prawną i źródłem zakresu ww. opracowań jest ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. z 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami) .

Przedsięwzięcia, których realizacja wymaga zastosowania procedury oceny oddziaływania na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) .


listewka_dol

Znajdź Lonicera.pl na Facebooku