logo

Działalność naukowa

Tematyka badań

Jestem geobotanikiem pasjonującym się badaniem flory i ekosystemów Pomorza Zachodniego. Ciekawi mnie proces kształtowania się lokalnych zasięgów gatunków roślin, w szczególności zanikających, ale także ekspansywnych rodzimych i inwazyjnych gatunków obcych. W związku z pracą zawodową najczęściej zajmuję się funkcjonowaniem rozmaitych ekosystemów w warunkach różnych form antropopresji i poszukiwaniem sposobów minimalizacji oddziaływań szkodliwych.

Interesuje mnie poza tym systematyka roślin i regionalna historia botaniki. Jestem bibliofilem botanicznym i zajmuję się popularyzacją wiedzy botanicznej.

Praca naukowa

Wstępem do działalności naukowej były studia doktoranckie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pod kierunkiem profesora dr hab. Bogdana Jackowiaka w 2002 roku obroniłem pracę doktorską pt. „Dynamika flory roślin naczyniowych Puszczy Bukowej pod Szczecinem”.

Na stanowisku adiunkta byłem zatrudniony w Zachodniopomorskim Ośrodku Badawczym Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach w latach 2006-2009.

Publikacje:

Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych (u góry najnowsze):

 1. Ziarnek K., Ziarnek M. 2012. Występowanie złoci pochwolistnej Gagea spathacea (Liliaceae) na Pomorzu Zachodnim. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 19 (2): 407-414.
 2. Ziarnek M., Ziarnek K. 2011. Chronione, zagrożone i rzadko spotykane gatunki roślin naczyniowych w gminie Boleszkowice (woj. zachodniopomorskie). Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 289 (19): 117–126.
 3. Ziarnek M., Ziarnek K. 2011. Szata roślinna i ochrona walorów rezerwatu „Kamienna Buczyna” na Pojezierzu Ińskim (woj. zachodniopomorskie). Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 289 (19): 127-138.
 4. Ziarnek K., Ziarnek M. 2011. Występowanie kokoryczy drobnej Corydalis pumila na Pomorzu Zachodnim. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 289 (19): 139-148.
 5. Ziarnek K., Ziarnek M., Dylawerski M., Dylawerska K. 2010. Występowanie Apium repens (Apiaceae) na Pomorzu Zachodnim. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 17 (1): 59-66.
 6. Ziarnek M., Ziarnek K. 2005. Dolina Krąpieli – cenna ostoja zachodniopomorskiej przyrody. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 61, 3: 37-44.
 7. Ziarnek K., Stachurska-Swakoń A., Ziarnek M. 2004. Gatunki chronione, zagrożone i rzadkie we florze zachodniej i północnej części Pojezierza Ińskiego. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 234 Agricultura (93): 415-422.
 8. Ziarnek K., Frey L., 2000: Nowe stanowisko Phleum arenarium (Poaceae) na wybrzeżu bałtyckim. Fragmenta Floristica et Geobotanica. Polonica 7: 368-370.
 9. Ziarnek K.., Ziarnek M., 2000: Waloryzacja flory i obiekty przyrodnicze proponowane do ochrony w gminie Banie. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 213 Agricultura (85): 339-352.
 10. Friedrich S., Ziarnek K., Ziarnek M., 2000: Rośliny chronione, zagrożone i rzadko spotykane występujące na terenie miasta Szczecina. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 213 Agricultura (85): 81-94.
 11. Ziarnek M., Ziarnek K., Friedrich S., 2000: Stan flory istniejących, byłych i proponowanych rezerwatów leśnych w Puszczy Bukowej pod Szczecinem. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 213 Agricultura (85): 327-338.
 12. Ziarnek K., Głazek T., 1998: Flora torfowisk mszarnych w okolicach Głodzina pod Białogardem. Acta Biologica US, Szczecin 4: 9-23.
 13. Ziarnek K., Domian G., 1998: Stanowiska nowych i od dawna nie notowanych gatunków roślin w Puszczy Bukowej pod Szczecinem. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 54, 2: 99-101.
 14. Poleszczuk G., Zamośna J., Ziarnek K., 1998: Monitoring wód źródliskowych w Szczecińskim Parku Krajobrazowym – program i rezultaty wstępnych badań. Przegląd Przyrodniczy 9, 1-2: 181-188.
 15. Ziarnek K. 1997: Notatki florystyczne z Pomorza Zachodniego. Przegląd Przyrodniczy 8, 4: 79-84.
 16. Ziarnek K., Fudali E. 1997: Brioflorystyczne zróżnicowanie śródleśnych torfowisk mszarnych w okolicach Głodzina pod Białogardem. Przegląd Przyrodniczy 8, 4: 69-78.

Monografie (książki) recenzowane:

 1. Domian G., Ziarnek K. (red.) 2010. Księga Puszczy Bukowej. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Szczecin, ss. 642. ISBN 978-83-751825-8-3.
 2. Ziarnek K., Piątkowska D. (red.). 2010. Wdrażanie europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, Szczecin, ss. 200, 40 s. tab. kolor. ISBN 978-83-926960-4-9.
 3. Ziarnek K., Piątkowska D. (red.). 2008: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim. Szczecin, Biuro Konserwacji Przyrody, ss. 164, 40 s. tabl. kolor., ISBN 978-83-926960-0-1.
 4. Ziarnek K., Ziarnek M., Wołejko M. 2003: Bibliografia botaniczna Pomorza. Rośliny naczyniowe i ochrona przyrody. Publikacje z lat 1945-2000. Wyd. Fundacja „Akademia Rolnicza w Szczecinie 2010”, ss. 285.

Rozdziały w recenzowanych monografiach:

 1. Chmiel J., Ziarnek K. 2012. 1614. Selery błotne Apium repens (Jacq.) Lag. W: J. Perzanowska (red.). Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa, s. 243-259.
 2. Domian G., Ziarnek K. 2010: Formy ochrony przyrody. W: Domian G., Ziarnek K. (red.) Księga Puszczy Bukowej. Wyd. RDOŚ Szczecin, s. 365-454.
 3. Ziarnek K. i in. 2010. Szata roślinna. W: Domian G., Ziarnek K. (red.) Księga Puszczy Bukowej. Wyd. RDOŚ Szczecin, s. 367-388.
 4. Łakis M., Kordyka K., Ziarnek K. 2008: Geneza i rozwój sieci Natura 2000. W: K. Ziarnek, D. Piątkowska (red.). 2008: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim. Szczecin, Biuro Konserwacji Przyrody, s. 9-14.
 5. Ziarnek K., Łakis M., Kordyka K. 2008: Cel i podstawy rozwoju sieci Natura 2000. W: K. Ziarnek, D. Piątkowska (red.). 2008: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim. Szczecin, Biuro Konserwacji Przyrody, s. 15-18.
 6. Ziarnek M., Ziarnek K., Wołejko L. 2008: Siedliska przyrodnicze. W: K. Ziarnek, D. Piątkowska (red.). 2008: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim. Szczecin, Biuro Konserwacji Przyrody, s. 19-38.
 7. Ziarnek K. 2008: Korzyści i szanse. W: K. Ziarnek, D. Piątkowska (red.). 2008: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim. Szczecin, Biuro Konserwacji Przyrody, s. 87-88.
 8. Wołejko L., Bacieczko W., Prajs B., Kowalski W., Ziarnek K. 2007: Szata roślinna. W: Borówka R. (red.) Jezioro Miedwie i Nizina Pyrzycka. Wydawnictwo Oficyna In Plus, Wołczkowo, s. 110-137.
 9. Ziarnek K., Ziarnek M., 2002: Szata roślinna wód Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry. W: J. Jasnowska (red.): Dolina Dolnej Odry. Monografia przyrodnicza Parku Krajobrazowego. Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Szczecin, s. 133-146.
 10. Ziarnek K. 1997: Szata roślinna brzegów Zalewu Szczecińskiego i jego okolic. W: Ostoje ptaków w polskiej części Zalewu Szczecińskiego. Red. Kaliciuk J., Staszewski A. Wyd. Zachodniopomorskie Towarzystwo Ornitologiczne, Szczecin, s. 15-23.
 11. Staszewski A., J. Kaliciuk, D. Kozłowska, W. Mrugowski, K. Ziarnek 1997: Przegląd ostoi ptaków w polskiej części Zalewu Szczecińskiego i w jego okolicach. W: Ostoje ptaków w polskiej części Zalewu Szczecińskiego. Red. Kaliciuk Jacek, Staszewski Artur. Wyd. Zachodniopomorskie Towarzystwo Ornitologiczne, Szczecin, s. 25-56.
 12. Staszewski A., J. Kaliciuk, K. Ziarnek 1997: Zmiany liczebności ptaków wodnych i błotnych oraz problemy związane z ich ochroną. W: Ostoje ptaków w polskiej części Zalewu Szczecińskiego. Red. Kaliciuk J., Staszewski A. Wyd. Zachodniopomorskie Towarzystwo Ornitologiczne, Szczecin, s. 57-66.

Inne publikacje (popularno-naukowe, materiały z konferencji):

 1. Ziarnek K. 2011. Reprezentatywność siedlisk przyrodniczych w zachodniopomorskiej sieci Natura 2000. Ogród Dendrologiczny w Przelewicach. Zeszyt 2, s. 61-64.
 2. Ziarnek M., Ziarnek K. 2005. Zmiany w składzie zbiorowisk roślinnych powodowane wkraczaniem wybranych gatunków inwazyjnych w rejonie Szczecina. W: Jackowiak B., Celka Z. (red.) Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. Materiały konferencji naukowej, Poznań 2005, s. 270.
 3. Ziarnek K. 2004. Przyrodnicze walory powiatu kołobrzeskiego. IV Zachodniopomorski Festiwal Nauki. Spotkania z nauką w Kołobrzegu, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, s. 49-56.
 4. Ziarnek K., Ziarnek M. 2004. Ostoje siedliskowe „Natura 2000” w powiecie kołobrzeskim. IV Zachodniopomorski Festiwal Nauki. Spotkania z nauką w Kołobrzegu, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, s. 255-259.
 5. Ziarnek K. 2004. Zmiany we florze Wzgórz Bukowych pod Szczecinem na przestrzeni ostatnich dwóch wieków. W: „Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury”. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004.
 6. Ziarnek K., Ziarnek M., 2001: Anthericum liliago L. na Wzgórzach Bukowych pod Szczecinem. W: „Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, s. 151.
 7. Ziarnek M., Ziarnek K., 2001: Znaczenie śródleśnych nieużytków dla zachowania flory torfowiskowej (Pomorze Zachodnie). W: „Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, s. 151.
 8. Pawlaczyk P. (red.); Boratyński A., Danielewicz W., Gutowski J., Jermaczek A., Holeksa J., Szwagrzyk J, Ziarnek K., 2000: Zasady ochrony przyrody w lasach gospodarczych – Propozycja społeczna. Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników, s. 1-34.
 9. Ziarnek K. 2000: The role of forest roads in the dynamics of the flora of Puszcza Bukowa. W: Jackowiak B., W. Żukowski: Mechanisms of anthropogenic changes of the plant cover. Publications of the Department of Plant Taxonomy of the Adam Mickiewicz University in Poznań, 10: 299-303.
 10. Poleszczuk G., Ziarnek K., 1997: Hydrochemiczny monitoring wód źródliskowych Gór Bukowych (Szczeciński Park Krajobrazowy). Materiały z konferencji „Źródła Polski. Stan badań, monitoring i ochrona”. Olsztyn, 10-12 października 1997 r.

listewka_dol

Znajdź Lonicera.pl na Facebooku