logo

Ekofizjografie i prognozy

Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym

uwarunkowania przyrodniczeObowiązek sporządzenia opracowania ekofizjograficznego wynika z art.72 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).

Dotyczy jednostek administracyjnych przygotowujących lub dokonujących aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Opracowania ekofizjograficzne to dokumentacje składające się z części opisowej i kartograficznej, przedstawiające uwarunkowania środowiskowe dla planowania przestrzennego. Zawierają zbiorcze informacje o środowisku przyrodniczym oraz jego wzajemnych powiązaniach i zagrożeniach. Specjalizuję się w opracowaniach problemowych dotyczących obszarów o istotnych uwarunkowaniach przyrodniczych, w szczególności położonych w pobliżu lub w obrębie obszarów chronionych, w tym sieci Natura 2000.

Prognozy skutków ustaleń planów

uwarunkowania przyrodniczeWykonuję także prognozy skutków wpływu ustaleń planów na środowisko przyrodnicze.

Przepisy prawne

  • Rozporządzanie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1298) .
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) .

listewka_dol

Znajdź Lonicera.pl na Facebooku