logo

Monitoring i inwentaryzacje przyrodnicze

Monitoring przyrodniczy

struktura roślinnościMonitoring przyrodniczy to powtarzalna w określonych odstępach czasu i na określonym obszarze rejestracja parametrów systemów biologicznych (ekosystemów, populacji) pozwalająca na ocenę ich stanu i trendów zmian. Ma zastosowanie dla oceny skuteczności stosowanych metod ochrony przyrody lub oceny oddziaływań przedsięwzięć.

Monitoring przyrodniczy realizowany jest w następujących sytaucjach:

  • jako podsystem państwowego monitoringu środowiska (GIOŚ), (na podstawie art. 31 i 112 ustawy o ochronie przyrody)
  • jako element zarządzania obszarami Natura 2000 (art. 28 i 29 ustawy o ochronie przyrody dot. nadzoru nad obszarami N2000)
  • w celu monitorowania skutków realizacji przedsięwzięć mogących oddziaływać na przedmioty ochrony w obszarach Natura 2000 (art. 62 i 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i ooś),
  • monitoring szkód lub zagrożeń szkodą dla środowiska (art. 20 ustawy o zapobieganiu szkodom).
Metodyki i wyniki monitoringu przyrodniczego publikowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska  

Inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze

Inwentaryzacje przyrodnicze z waloryzacją i diagnozą uwarunkowań wykonywane są do celów planistycznych, inwestycyjnych, dokumentacyjnych, ochronnych i innych. Specjalizuję się w inwentaryzacjach szaty roślinnej i siedlisk przyrodniczych, ale we współpracy z szerokim gronem ekspertów oferuję też opracowania w zakresie obejmującym wszelkie elementy środowiska przyrodniczego.

Inwentaryzacje zieleni

W celu usunięcia drzew lub krzewów z nieruchomości nie będącej lasem konieczne jest uzyskanie zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (nie dotyczy to drzew owocowych i innych wyjątków opisanych w art. 83 ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm.)

Za wycinkę drzew lub krzewów posiadacz nieruchomości ponosi opłaty które zostają naliczone w oparciu o przeprowadzoną klasyfikację lub inwentaryzację drzew i krzewów. Istnieje możliwość, że posiadacz nieruchomości nie będzie wnosił opłat za wycinkę (odroczenie opłat na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami).

Za niedopełnienie obowiązków i zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną (z zasady bardzo znaczną).

Przepisy prawne

  • Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm.)  
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 81)  
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U z 2010 r. Nr 77, poz. 510)  
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260)  
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. 2004 nr 228 poz. 2306)  
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów (Dz. U z 2004 r. Nr 219, poz. 2229)  

listewka_dol

Znajdź Lonicera.pl na Facebooku