logo

Realizacje

Raporty i ekspertyzy w ramach procedury ocen oddziaływania na środowisko (wybór):

 • Ziarnek K. 2011. Uwarunkowania przyrodnicze z zakresu szaty roślinnej, siedlisk przyrodniczych i form ochrony przyrody do raportu oddziaływania na środowisko modernizacji drogi ekspresowej S3 na odcinku Świnoujście-Troszyn. Pracownia Ochrony Środowiska Paweł Molenda.
 • Ziarnek K. 2010. Ocena oddziaływania skumulowanego dla przedsięwzięcia polegającego na zabezpieczeniu przeciwpowodziowym doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym miast Kołobrzegu, Karlina i Białogardu. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.
 • Ziarnek K. 2009. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz oceny wpływu na środowisko przyrodnicze zmian wprowadzonych do projektu budowy obwodnicy miejscowości Miękowo w ciągu drogi krajowej Nr 3. Paweł Molenda, Pracownia Ochrony Środowiska, Szczecin.
 • Ziarnek K. 2009. Uwarunkowania z zakresu środowiska przyrodniczego dla realizacji projektowanej obwodnicy Nowogardu na km 4+650 – 4+800. DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów, Szczecin.
 • Ziarnek K., Mrugowski W., Siuda P. 2009. Materiały w zakresie szaty roślinnej i grzybów do raportu oddziaływania na środowisko inwestycji obejmującej budowę węzła "Tczewska" na przecięciu autostrady A6 z istniejącą ulicą Tczewską oraz projektowaną ulicą Nowoprzestrzenną (przedłużenie ul. Goleniowskiej) stanowiących ciąg drogi powiatowej klasy G”. DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów, Szczecin.
 • Ziarnek K., Łabuz T., Stasińska M., Wieczorek A., Ziarnek M., Waloch P. 2007. Materiały do raportu oddziaływania na środowisko inwestycji budowy terminalu regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w zakresie szaty roślinnej i grzybów. Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie.
 • Ziarnek K. 2006. Uwarunkowania z zakresu szaty roślinnej dla przedłużenia linii kolei pasażerskiej UBB od przystanku Ahlbeck Grenze do projektowanej stacji Świnoujście – Uznam. „Przyroda” Wiesława Zyska, Szczecin.

Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym (wybór):

 • Ziarnek K. 2009. Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru w granicach opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru B1 Darłówko Zachodnie (gmina miasto Darłowo). Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie.
 • Ziarnek K. 2009. Inwentaryzacja uwarunkowań z zakresu szaty roślinnej dla zagospodarowania terenu w Golczewie przy ul. Nowogardzkiej (woj. zachodniopomorskie). Biuro Studiów i Projektów Europejskich S.C., Szczecin.
 • Ziarnek K. 2009. Uwarunkowania związane z szatą roślinną dla możliwości zagospodarowania obszaru w rejonie osiedla Szczecin-Skolwin (Lisi Kąt). „Przyroda” Wiesława Zyska, Szczecin.
 • Mrugowski W., Ziarnek K., Ziarnek M., Mrugowska E. 2009. Problemowe opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podjuchy Centrum. Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie.
 • Mrugowski W., Ziarnek K., Ziarnek M., Mrugowska E. 2009. Problemowe opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podjuchy Wschód. Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie.
 • Mrugowski W., Ziarnek K., Ziarnek M., Mrugowska E. 2009. Problemowe opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Skolwin Przęsocińska, Karpacka. Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie.
 • Mrugowski W., Ziarnek K., Ziarnek M., Mrugowska E. 2009. Problemowe opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Śmierdnica Spokojna. Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie.
 • Ziarnek K. 2008. Charakterystyka szaty roślinnej do opracowania ekofizjograficznego dla obszaru oznaczonego jako działka nr 757 (wraz z podziałem wtórnym), obręb geodezyjny Międzywodzie, gmina Dziwnów. Biuro Studiów i Projektów Europejskich S.C., Szczecin.
 • Ziarnek K. 2008. Problemowe opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru objętego planem Płonia – Oleszna w Szczecinie (część wschodnia, m. ul. Przylesie i Szosa Stargardzka). Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, Szczecin.
 • Zyska W., Ziarnek K., Zyska M., Zyska P., Molenda H., Molenda P. 2008. Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina „Dąbie - lotnisko” w Szczecinie. Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie.
 • Dobracki K., Dobracki R., Durkowski T., Wiśniowski Z., Ziarnek K., Zyska W. 2007. Opracowanie ekofizjograficzne do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo związanego z lokalizacją kopalni wapieni i budową cementowni. „DOMREL” Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., Szczecin.
 • Ziarnek K. 2006. Materiały do opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stary Błeszyn, gm. Mieszkowice w zakresie dotyczącym ochrony zasobów flory. Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania sp. z o.o., Jelenia Góra.
 • Ziarnek K. 2006. Materiały do opracowania ekofizjograficznego w zakresie środowiska przyrodniczego dla obszaru w miejscowości Stary Kostrzynek, gm. Cedynia. Biuro Studiów i Projektów Europejskich s.c., Szczecin.

Inwentaryzacje i monitoring przyrodniczy (wybór)

 • Ziarnek K. 2011. Monitoring roślin przesadzonych na stanowiska zastępcze w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa obwodnicy miasta Nowogard w ciągu drogi krajowej nr 6". Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie.
 • Mrugowski W., Ziarnek K., Ziarnek M., Mrugowska E. 2009. Monitoring środowiska przyrodniczego w celu określenia wpływu inwestycji na stan zachowania ostoi Natura 2000 oraz na gatunki roślin i zwierząt podlegające ochronie prawnej. Rejon wybudowanych w etapie I II mostów i estakad w ciągu ul. Autostrada Poznańska oraz na odcinku 6 027,33 m przebiegu ulicy Autostrada Poznańska. Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie.
 • Ziarnek K. 2009. Raport z rozpoznania siedlisk łęgowych występujących na obszarze przy Jez. Wełtyńskim (gm. Gryfino) oraz na wyspach Czarnołęka i Dębina (gm. Szczecin). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Oddział w Szczecinie.
 • Ziarnek K. 2009. Inwentaryzacja przyrodnicza trasy projektowanego rurociągu wody zrzutowej na przebiegu od projektowanego terminala LNG do Świny. Maszynopis. Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie.
 • Ziarnek K. 2009. Inwentaryzacja problemowa szaty roślinnej brzegów Jamieńskiego Nurtu w Unieściu (rozpoznanie uwarunkowań dla zagospodarowania). Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie.
 • Ziarnek K. 2007. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych w obszarach Natura 2000: Zalew Szczeciński, Dolina Krąpieli, Pojezierze Ińskie. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gorzowie Wielkopolskim.
 • Ziarnek K. (red.) 2007. Weryfikacja siedlisk leśnych i nieleśnych wymagających ochrony w obszarach Natura 2000 w ramach powszechnej inwentaryzacji w Lasach Państwowych w Nadleśnictwach: Goleniów, Łobez, Dobrzany, Połczyn-Zdrój. Maszynopisy i bazy danych GIS. Ww. Nadleśnictwa.
 • Ziarnek K., Ziarnek M. 2009. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych poza gruntami ALP i weryfikacja form ochrony przyrody w powiecie Świdwin i gminie Szczecin. Maszynopis i baza danych GIS. Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie.

Współautorstwo inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin (1998-2003): Banie,  Szczecin, Chociwel, Węgorzyno, Dobra Nowogardzka, Rąbino, Boleszkowice, Rymań , Sławoborze, Gościno. Biuro Konserwacji Przyrody, Szczecin.

Operaty i plany ochrony przyrody (wybór)

 • Tokarski J., Sarosiek L., Ziarnek K. (red.), 2000. Plan ochrony parku krajobrazowego „Puszcza Bukowa”. Operat generalny. Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. Szczecin.
 • Współautorstwo operatów szczegółowych ochrony flory, ekosystemów leśnych, nieleśnych, wodnych i gleb do planu ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego. 1999. Biuro Konserwacji Przyrody. Szczecin.
 • Współautorstwo operatów szczegółowych ochrony ekosystemów wodnych do planów ochrony Cedyńskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry. 1999. Biuro Konserwacji Przyrody. Szczecin.
 • Redakcja planów lokalnej współpracy na rzecz ochrony obszaru Natura 2000 dla obszarów PLH320014 „Pojezierze Myśliborskie”, PLB320003 „Dolina Dolnej Odry” i PLH320006 „Dolina Płoni i Jezioro Miedwie”. 2007. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • Współautorstwo planów ochrony rezerwatów przyrody (Glinki 2005, Wyspa na Jeziorze Bierzwnik 2005, Wrzosowiska Cedyńskie 2006). Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie.

 


listewka_dol

Znajdź Lonicera.pl na Facebooku